PIR Požární vlastnosti

CHOVÁNÍ PĚNOVÝCH PLASTŮ PŘI HOŘENÍ

Požární odolnost stavebních konstrukcí je doba, po kterou jsou konstrukce schopny odolávat účinkům plamene a vysokým teplotám. Požární odolnost se udává v minutách. Ověřování požární odolnosti se provádí zkouškou nebo na základě výpočtu, extrapolace i porovnávání dle zkušebních norem a předpisů. Norma ČSN 730810 specifikuje jednotlivé mezní stavy, které podle funkce stavební konstrukce musejí být zajištěny.

Při značení požární odolnosti stavebních konstrukcí se používají tyto symboly:

R - únosnost a stabilita
E - celistvost
I - izolační schopnost mezní teploty na neohřívaném povrchu
W - izolační schopnost mezní hustoty tepelného toku
S - prostup zplodin hoření - kouřotěsnost (dříve značeno symbolem K)
C - požární uzávěry vybavené samozavíračem (dříve značeno symbolem S)
M - mechanická odolnost

K těmto písemným označením se dále uvádí doba (v minutách), po kterou jsou příslušná kritéria splněna.

Šikmá střecha

Střešní konstrukce s dřevěnými nosnými viditelnými krokvemi a střešní konstrukce se zakrytými krokvemi na spodní straně.
Sklon střechy do 45° s min.tloušťkou tepelné izolace puren PIR 100 mm. Střešní konstrukce musí být provedena dle montážního návodu výrobce.
Všeobecně stavební osvědčení při namáhání požárem ze spodní strany dle EN 13501-2.
Požární odolnost je stanovena REI 30.

- REI 30

REI 30

Více v sekci Ke stažení.


Plochá střecha

Plochá střecha na trapézovém plechu
Střešní konstrukce na trapézovém plechu s tl. tepelné izolace 140mm. Střešní konstrukce musí být provedena dle montážního návodu výrobce.
Všeobecně stavební osvědčení při namáhání požárem ze spodní strany dle EN 1365-2.
Požární odolnost je stanovena REI 15. Více v sekci Ke stažení.

Test Broof(t3)

Při zatížení požárem shora se posuzuje chování střech při vnějším požáru a šíření požáru střešním pláštěm. Za základní zkušební předpis byla přijata norma ČSN P ENV 1187, část 1 a 3. Při potřebě aplikovat na střeše skladbu v ploše nad 1500 m2 bez omezení (požární pásy, ochranné zídky a podobně) je nutné se prokázat platnou klasifikací podle ČSN P ENV 1187, díl 1, která se označuje BROOF (t1). Tato klasifikace může být nahrazena klasifikací podle části 3 téže normy, která má označení BROOF (t3). Stejná klasifikace BROOF (t3) pak platí pro aplikaci v požárně nebezpečném prostoru, respektive umožňuje použít takto definovanou skladbu i pro takové místo stavby.

Více v sekci Ke stažení.


- EPS


EPS EPS EPS EPS EPS EPS

- PIR


PIR PIR PIR PIR PIR PIR